PERSOONLIJK ADVIES OF VRAGEN? Wij helpen u graag!

Algemene verkoopsvoorwaarden

identiteit van de ondernemer

Relatieartikelen.be is een onderdeel van Art & Graphics

Art & Graphics

Bredestraat 184

2580 Putte

België

tel : +32 15 76 13 67

BTW : BE 0630 453 577

www.relatieartikelen.be

De hierna genoemde algemene voorwaarden beheren de omgang tussen de klant en Art & Graphics. Elk bezoek aan Relatieartikelen.be veronderstelt de volledige aanvaarding zonder voorbehoud van onderhavige algemene voorwaarden door de klant. Art & Graphics behoudt ten allen tijde het recht om deze voorwaarden aan te passen.

 1. Enkel onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing, ook indien zij in tegenspraak zijn met de voorwaarden van de klant. Er kan enkel van worden afgeweken  mits uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord tussen beide partijen. Door de klant eenzijdig aangebrachte wijzigingen zullen wij niet aanvaarden.
 2. Aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot stand wanneer de koper de offerte heeft aanvaard, schriftelijk, bij voorkeur elektronisch. Art & Graphics kan onder bepaalde omstandigheden niet aan haar aanbiedingen/ offertes of orders worden gehouden.
 3. De leveringstermijnen worden slechts ten zuivere indicatieve titel aan de koper gegeven. Nooit zal een vertraging om welke reden ook recht geven op schadevergoeding of annulering van de bestelling.
 4. De zendingen reizen altijd voor risico van de bestemmeling. Wij kunnen in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor vertraging, manco of averij. Dit blijft eveneens geldig wanneer wij de vervoerder hebben aangeduid.
 5. Alle klachten zowel in verband met de factuur als in verband met de geleverde prestaties of goederen zelve dienen schriftelijk en behoorlijk gemotiveerd binnen de 8 dagen na ontvangst aan Art & Graphics overgemaakt worden. Indien blijkt dat de leveringen niet conform of gebrekkig zijn, zal de verantwoordelijkheid van Art & Graphics forfetair beperkt worden tot de herstelling van de geleverde goederen of tot de vervanging van een deel of het geheel van de genoemde levering zonder dat hieraan enige vergoeding zal toegekend worden voor welke reden ook. Geen enkel goed zal zonder voorafgaand akkoord van Art & Graphics teruggestuurd mogen worden en in geval de goederen teruggestuurd worden zal dit gebeuren op het adres van Art & Graphics en op kosten van de verzender zowel wat het vervoer als de verpakking betreft.
 6. Alle goederen zijn behoudens andere vermelding op de factuur contant betaalbaar aan Art & Graphics te Putte.
 7. De acceptatie van wissels of andere handelspapieren geeft geen aanleiding tot schuldvernieuwing.
 8. De goederen blijven hoe dan ook eigendom van Art & Graphics totdat de koper ze volledig betaald heeft.
 9. Door uitblijven van betaling op de vervaldag van een factuur loopt van rechtswege een intrest wegens verzuim van 1,5% per maand en wordt het opeisbare bedrag van de betreffende rekeningen, zonder voorafgaande aanmaning, forfetair en onverminderd met 10% met een minimum van 50 EUR als conventioneel schadebeding verhoogd.
 10. Art & Graphics behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke wijziging in de juridische toestand van de koper.
 11. Indien Art & Graphics door overmacht verhinderd wordt het order uit te voeren, is zij gerechtigd de levering op te schorten tot de betreffende overmacht heeft opgehouden te bestaan of het order geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid waardoor de uitvoering van een order redelijkerwijze van Art & Graphics niet kan worden verlangd daar inbegrepen oorlog, bedrijfsstoring, tekort aan grondstoffen, materialen en werknemers, staking, ongevallen, transportmoeilijkheden.
 12. Technische gegeven worden louter ter informatie verstrekt en binden Art & Graphics niet.
 13. Art & Graphics is niet aansprakelijk voor fouten of onnauwkeurigheden die veroorzaakt worden door onvolledige files, te lage resolutie, beschadigde bestanden etc.  De klant is verantwoordelijk voor de juiste schijfwijze logo’s ed van zijn  publiciteit.
 14. Onder geen enkel beding kan Art & Graphics verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan goederen ter beschikking gesteld door de klant, of op enige afwijking of reactie op de kwaliteit van de bedrukking. Eigen tekstiel = eigen risico.
 15. De opdrachtgever die een druk- of reproductieopdracht geeft wordt verondersteld als zijde daartoe gerechtigd. Hij draagt gebeurlijk samen met zijn lastgevers en bij uitsluiting van de leverancier Art & Graphics, al de verantwoordelijkheid tegenover derden.
 16. Bij geschillen is enkel de Belgische wetgeving van toepassing. De beslechting van gebeurlijke geschillen valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Mechelen.